تجهيز ۸ هزار کيلومتر شبکه ريلي به سيستم کنترل هوشمند