ساختمان قبلی دفتر حافظ منافع ایران متناسب با حجم مراجعین و پرونده‌های جدید کنسولی نبود