منصوریان: نفت به الگویی برای سایر تیمها تبدیل شده است | دیدار ما با تراکتورسازی فینال لیگ است