تارتار: مطمئنم داور بازی سرش را راحت می‌گذارد و می‌خوابد