قبول دارم با اشتباه من گل خوردیم/از هواداران تراکتور عذر می‌خواهم