دبیرکل جمعیت حامیان انقلاب اسلامی:طرح استانی شدن انتخابات سناریویی برای ایالتی کردن کشور است