خطوط اصلی در مذاکرات هسته ای از سوی بزرگان نظام ترسیم شده است