برگزاری دوره های مشاوره تحصیلی در 14 مدرسه علمیه خراسان شمالی