اوضاع انسانی در یمن بیش از پیش رو به وخامت نهاده است