طلای وزن ۹۸ كيلو بر سينه مهدی علیاری/ تيم ايران قهرمان شد