بازنده اصلی دنباله‌روی از تحریم‌ آمریکا شرکت‌های اروپایی بوده‌اند