صحبت هاي توني اوليويرا پس از برد پرگل مقابل استقلال