سقوط نفت مسجد سلیمان با شکست در دیداری جنجالی مقابل سپاهان