خدمت به انسان ها احترام به انسانیت است/ قدرمدیران با تجربه را بدانیم