فریدون عباسی بنا به تصمیم شخصی در مسجد سید اصفهان سخنرانی نکرد