دخالت سنا رسیدن به توافق را دو ماه به تاخیر خواهد ...