آسیب هایی که روز به روز زنانه می شوند /از بیکاری و اعتیاد تا ایدز و کارتن خوابی