پروازهای فرودگاه بجنورد در برخی از روزهای هفته افزایش یافت