تذکر به وزیر علوم برای تعیین تکلیف سرپرستان دانشگاه‌ها