قهرمانی فرنگی کاران ایران مسجل شد/ ادامه سلطه فرنگی ایران بر قاره کهن