کشف محموله قاچاق سیم و کابل برق به ارزش ۷ میلیارد ریال در شاهرود