افتتاح مرکز خدمات رفاهی بازنشستگان شهرداری تهران / عکس : سمیرا شریعتمداری