آخرین اخبار از پرونده‌ اسکانیا، خبرنگار واشنگتن پست و رئیس دانشگاه امیرکبیر