فاضلاب شهر سرابله شهریور ماه به بهره برداری می رسد