نفت تهران از سد صبای قم گذشت؛ نفت مسجدسلیمان به دسته یک سقوط کرد