تعطیلی یک مهد کودک در چین به علت مجبور کردن کودکان به ...