نفت تهران 1 - صبای قم 0 | تکلیف قهرمانی به هفته آخر کشیده شد