عصبانیت کریمی از بازیکنان و ترک زمین/گلزنی تعویض طلایی ذوب‌آهن