مدیریت اجتماعی کشور متولی ندارد/ فعالیت ۱۰ هزار مددکار در کشور