نویسنده آمریکایی:حمله به يمن در راستای اجراي پروژه ...