بازی نفت مسجدسلیمان و سپاهان به دلیل پرتاب سنگ متوقف شد