نفت مسجدسلیمان 1 - سپاهان 3 | سقوط نفت و حضور سپاهان در کورس در روز پرهیاهوی مسجد سلیمان