نویسنده آمریکایی معتقد است:حمله به يمن در راستای ...