اولیویرا تیم امیر را چوبله کرد/سهمیه آسیایی استقلال پرید