تساوي بدون گل فولاد – پديده/ فولاد از سهميه دور شد