تراکتور امیر را هم چوبله کرد هم ششم / استقلال نابود شد و در حسرت آسیا ماند