کعبه نسبت به خونین شدن دل پیامبر از کشتار کودکان یمنی شهادت می‎دهد