قادریان طلایی شد، گرایی مدال نقره گرفت و بویری به برنز رسید