آزادسازی 50 کیلومتر از اراضی «القلمون» در مرحله اول عملیات ارتش سوریه