دوازدهمین شکست پرسپولیس با حضور تادئو/ شاگردان کمالوند نفس راحتی کشیدند!