شعار «حیا کن» علیه قلعه نویی و حمله قلبی یک هوادار!