دخالت سنای آمریکا اجرای توافق را حدود 2 ماه به تاخیر می اندازد/ درخصوص همزمانی اقدامات طرفین به راه حل