مزایده چهارم پرشورتر خواهد بود/ هدایتی به شرط تسویه بدهی بانکی می‌تواند شرکت کند