رعد و برق حواس بازیکنان را پرت کرد/ پیمنتا نتوانست دست تادو را بخواند