قول مساعدت معاون اول رئیس جمهور برای اختصاص اعتبارات فاینانس جهت تکمیل سد هراز