نمایش اشرافی گری مسئولین به امنیت روانی جامعه ضربه می زند