سهمیه آسیایی آبی‌ها پرید/ تراکتور صدرنشین ماند/ نفت و سپاهان همچنان در تعقیب صدرنشین