گسترش تبریز 2 - پرسپولیس یک/ برانکو مقابل کمالوند کم آورد/ تادئو در تبریز آبروداری کرد!