خدمت صادقانه و بی منت به مردم  ارجح تر از ورود دولت به رقابت های انتخاباتی است