16میلیارد ریال اعتبار برای کمک هزینه تحصیلی مددجویان کنگاور هزینه شد